(informacja dla osób korzystających z terapii)

„RODO” OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – GABINET TERAPII MANUALNEJ LUDMIŁA MACIEJEWSKA

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ” w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informujemy o przetwarzaniu danych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

Administrator Danych.

Administratorem danych osobowych w Gabinecie Terapii Manualnej Ludmiła Maciejewska z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Wojska Polskiego 3c , jest właściciel Ludmiła Maciejewska. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub pod adresem e-mail: maciejewska.ludmila@gmail.com

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Ciebie terapią w ramach wykonywanego przez terapeutę świadczenia. Informujemy , że podane przez Państwa dane przy rejestracji wizyty wykorzystujemy wyłącznie do kontaktu i ustalenia terminu. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego oraz dane o stanie Twojego zdrowia oraz udzielonych Ci usługach. Możemy przetwarzać również w celach kontaktowych Twój e-mail, oraz numer telefonu jednakże podanie tych danych nie jest dla Ciebie obligatoryjne.

Prowadzimy dla Ciebie dokumentację wizyt, która zawiera ogólną informację dotyczące Twojego stanu zdrowia oraz wykonywanych świadczeń. Jest to niezbędne do prowadzenia w sposób właściwy Twojej terapii.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

a) art.6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest kontakt w sprawie przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji.

b) art.6 ust. 1 lit. b, c i f RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi a także w celach podatkowych.

Czy przekazujemy Twoje dane osobom trzecim i do Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich. Informujemy, że nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych- innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Klienta traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufności i służą tylko wyłącznie do wykonania terapii. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim pod warunkiem wezwania w zakresie przepisów prawnych (policja, sądy, urzędy administracji publicznej).

Podanie danych osobowych, jest dobrowolnie czy obowiązkowe ?

Podanie przez Ciebie danych osobowych, jest w pełni dobrowolne, jednakże ich nie podanie może skutkować odmową umówienia wizyty i świadczenia usług. Administrator świadcząc usługi z zakresu terapii, nie jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Jednakże dla wykonania bezpiecznej usługi administrator prowadzi rejestrację wizyt i zgody na przeprowadzenie terapii. Nie podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielanie usługi chociaż w wielu przypadkach usprawnia tow stopniu znaczącym komunikację i jakość świadczonych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Przechowujemy Twoje dane bezterminowo lub w przypadku dobrowolnego wycofania zgody maksymalnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi

b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom

d) statystycznych i archiwizacyjnych

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tum poprzez profilowanie) ?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( jednocześnie nie podlegają profilowaniu) i nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować , żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Gabinet Terapii Manualnej Ludmiła Maciejewska nie powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przysługuje Ci prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.: (22) 860 70 86.